مبلغ وارد شده باید بین 1,000 تومان تا 50,000,000 تومان باشد.